ALTÖTTING

CUORE DELLA BAVIERA

Da oltre 1250 anni questa città è il centro religioso della Baviera e da più di 500 anni il santuario mariano più importante in Germania. Oltre un milione di pellegrini e visitatori visitano ogni anno „la madonna nera“, una statua di legno della Maria Vergine.

Di fronte all’altare si trovano i cuori dei duchi, dei re e dei principi elettori della Baviera, in urne d’argento, riccamente decorate, quale simbolo particolare della stretta relazione con il santuario nazionale della Baviera. Tra loro si trova anche il cuore del re delle favole, Ludovico II. A causa della profonda unione del popolo bavarese e dei suoi sovrani con il santuario „la nostra amata Signora di Altötting“ porta anche il nomignolo il “cuore della Baviera”.

Dopo Papa Pio VI. nell‘anno 1782 e Papa Giovanni Paolo II nel 1980, anche Papa Benedetto XVI visitò la sua patria ‘spirituale’, conferendo due anni dopo, quale segno della sua stima per il santuario della Maria Vergine la “rosa d’oro”.

Il viaggio ad Altötting dovrebbe comprendere anche una visita al „panorama di Gerusalemme“, un dipinto circolare che mostra Gerusalemme ai tempi della crocefissione di Cristo e alla camera dei tesori ed al museo del santuario. Qui si trova insieme ad altri numerosi doni votivi anche la corona nuziale della famosa imperatrice austriaca Sissi, che lei aveva donata alla Madonna di Altötting. Il Marienwerk mostra nella Dioramenschau la storia del santuario di Altötting con 22 quadri tridimensionali.

Il santuario di Altötting si trova nei bellissimi Prealpi dell’Alta Baviera, tra Monaco di Baviera, Passau e Salisburgo, nelle vicinanze del lago Chiemsee con il suo famoso castello delle favole „Herrenchiemsee“.

La zona intorno ad Altötting può essere scoperta a piedi, su uno dei numerosi percorsi dei pellegrini, come per es. il cammino di Santiago di Compostela oppure in bicicletta lungo il cammino benedettino, che unisce i luoghi, dove il benmerito Papa Benedetto XVI passò la sua infanzia e gioventù.

DATI PER IL CONTATTO

Ufficio per il pellegrinaggio e il turismo “Wallfahrts- und Tourismusbüro”

Kapellplatz 2a

84503 Altötting

E-Mail: touristinfo (at) altoetting.de

Phone: +49 (0)8671 5062-19

www.altoetting.de

LE 5 COSE PIÙ IMPORTANTI DA VEDERE

La cappella “Gnadenkapelle” con l’immagine miracolosa della “Madonna nera”

Le origini della Cappella delle Grazie risalgono al VII secolo. I pellegrini vanno alla ricerca della statua della Madonna, originaria della Borgogna e giunta ad Altötting intorno al 1330. Nel corso dei secoli la statua lignea, alta 66 cm, è stata oscurata dal fumo delle candele e per questo è diventata nota come la “Madonna Nera”.

La basilica di Santa Anna

Le notizie di due guarigioni miracolose avvenute nell’anno 1489 segnano l’aumento dei pellegrinaggi ad Altötting: due bambini piccoli furono salvati per intercessione di Madre Maria. Negli anni successivi furono segnalate ulteriori guarigioni miracolose e richieste esaudite. Le immagini votive intorno alla Cappella raccontano storie di tutti quei miracoli.

La chiesa parrocchiale dell’abbazia “St. Philippus und Jakobus”

Nel 19° secolo un monaco cappuccino chiamato fratello Konrad visse per 41 anni come portinaio nel convento dei cappuccini. Fu canonizzato nel 1943 e il suo santuario reliquiario può essere visitato nella chiesa di Fratello Konrad.

La chiesa del convento “St. Konrad”

Preceduto da Papa Pio VI nel 1782 e da Papa Giovanni Paolo II nel 1980, più recentemente Papa Benedetto XVI, nato a Marktl, a due passi da Altötting, ha visitato quella che ha definito la sua “patria spirituale”. Due anni dopo, in segno della sua grande stima per il santuario mariano, conferì al paese la Rosa d’Oro.

I musei ad Altötting: Jerusalem Panorama; Camera dei tesori con il museo del santuario; Dioramenschau

Preceduto da Papa Pio VI nel 1782 e da Papa Giovanni Paolo II nel 1980, più recentemente Papa Benedetto XVI, nato a Marktl, a due passi da Altötting, ha visitato quella che ha definito la sua “patria spirituale”. Due anni dopo, in segno della sua grande stima per il santuario mariano, conferì al paese la Rosa d’Oro.

COME ARRIVARE QUI?

BY PLANE

AEROPORTO MUNICH

www.munich-airport.de

AEROPORTO SALZBURG

www.salzburg-airport.com

BY TRAIN

Buon collegamento ferroviario tra l’aeroporto di Monaco di Baviera ed Altötting

www.bahn.com

ALTÖTTING

SERCE BAWARII

Od ponad 1250 lat miasto to jest centrum religijnym Bawarii, a od ponad 500 lat najważniejszym miejscem pielgrzymek do Marii Panny w Niemczech. Każdego roku ponad milion pielgrzymów i gości przybywa do “Czarnej Madonny”, drewnianej rzeźby Matki Bożej.

Naprzeciw ołtarza znajdują się serca bawarskich książąt, królów i wyborców w bogato zdobionych srebrnych urnach, jako symbol bliskich związków z bawarskim Sanktuarium Narodowym. Wśród nich jest serce Ludwika II. Z powodu głębokiego przywiązania narodu bawarskiego i jego władców do sanktuarium ” Unserer Lieben Frau von Altötting ” [Naszej ukochanej Pani z Altötting], Altötting nosi również przydomek “Serce Bawarii”.

Po papieżu Piusie VI w 1782 r. i papieżu Janie Pawle II w 1980 r., papież Benedykt XVI odwiedził ostatnio swoją „duchową ojczyznę”. Dwa lata później, na znak wielkiego uznania dla Sanktuarium Maryjnego, przyznał miastu „Złotą Różę”.

Wizyta w Altötting powinna obejmować wizytę w Panoramie Jerozolimskiej – to obraz na planie koła przedstawiający Jerozolimę w czasie ukrzyżowania Chrystusa, a także Skarbiec i Muzeum Sanktuarium. Tu znajduje się wieniec ślubny słynnej austriackiej cesarzowej Sissi, który ofiarowała Madonnie z Altötting. W swojej dioramie dzieło poświęcone Maryi przedstawia historię pielgrzymek do Altötting na 22 trójwymiarowych obrazach.

Miasto pielgrzymkowe Altötting leży u pięknego podnóża Alp na obszarze Górnej Bawarii pomiędzy Monachium, Passau i Salzburgiem oraz nad jeziorem Chiemsee z jego słynnym bajkowym zamkiem “Herrenchiemsee”.

Okolice Altötting można zwiedzać pieszo jednym z licznych szlaków pielgrzymkowych, takich jak Droga Świętego Jakuba lub rowerem Trasą Benedyktyńską, która łączy miejsca, w których papież Benedykt XVI spędził dzieciństwo i młodość.

TWÓJ LOKALNY KONTAKT

Biuro Pielgrzymek i Turystyki

Kapellplatz 2a

84503 Altötting

E-Mail: touristinfo (at) altoetting.de

Phone: +49 (0)8671 5062-19

www.altoetting.de

5 NAJLEPSZYCH ATRAKCJI

Kaplica Łask z wizerunkiem “Czarnej Madonny”.

Początki Kaplicy Łaski sięgają VII wieku. Pielgrzymi szukają posągu Madonny, który pochodzi z Burgundii i przybył do Altötting około 1330 roku. Na przestrzeni wieków drewniana figura o wysokości 66 cm została przyciemniona dymem świec i dlatego stała się znana jako „Czarna Madonna”.

Bazylika św. Anny

Doniesienia o dwóch cudownych uzdrowieniach w 1489 roku wskazują na wzrost pielgrzymek do Altötting: dwoje małych dzieci zostało uratowanych za wstawiennictwem Matki Marii. W kolejnych latach donoszono o kolejnych cudownych uzdrowieniach i spełnionych prośbach. Obrazy wotywne wokół kaplicy opowiadają historie o tych wszystkich cudach.

Kościół parafialny św. Filipa i Jakuba

W XIX wieku zakonnik kapucyn o imieniu Brat Konrad mieszkał przez 41 lat jako odźwierny klasztoru kapucynów. Został kanonizowany w 1943 r., a jego relikwiarz można zwiedzać w kościele im. Brata Konrada.

Kościół klasztorny Św. Konrada

W XIX wieku zakonnik kapucyn o imieniu Brat Konrad mieszkał przez 41 lat jako odźwierny klasztoru kapucynów. Został kanonizowany w 1943 r., a jego relikwiarz można zwiedzać w kościele im. Brata Konrada.

Muzea w Altötting: Panorama Jerozolimy; Skarbiec z Muzeum Pielgrzymek; Pokaz Dioramy

Poprzedzony przez papieża Piusa VI w 1782 r. i papieża Jana Pawła II w 1980 r., późniejszy papież Benedykt XVI, urodzony w Marktl, zaledwie rzut kamieniem od Altötting, odwiedził to, co nazywał swoją „duchową ojczyzną”. Dwa lata później, na znak wielkiego szacunku dla sanktuarium maryjnego, nadał miastu Złotą Różę.

JAK SIĘ TAM DOSTAĆ?

BY PLANE

LOTNISKO MUNICH

www.munich-airport.de

LOTNISKO SALZBURG

www.salzburg-airport.com

BY TRAIN

Dobre połączenie kolejowe między lotniskiem w Monachium a Altötting

www.bahn.com

ALTÖTTING

LE CŒUR DE LA BAVIÈRE

Depuis plus de 1250 ans, cette ville est le centre spirituel de la Bavière et depuis plus de 500 ans le lieu de pèlerinage le plus important d’Allemagne dans la vénération de la Vierge Marie. Chaque année, plus d’un million de pèlerins et de visiteurs sont attirés par la « Vierge noire », une statue en bois de la Vierge Marie.

En face de l’autel, les cœurs des ducs, rois et électeurs bavarois sont conservés dans des urnes en argent richement décorées, signe particulier de leurs liens profonds et loyaux avec le sanctuaire national bavarois. Parmi eux se trouve le cœur du “roi des contes de fées” Ludwig II. En raison des sentiments forts que le peuple bavarois et ses souverains ont pour le sanctuaire de « Notre-Dame d’Altötting », la ville a été surnommée le « Cœur de la Bavière ».

Précédé par le pape Pie VI en 1782 et le pape Jean-Paul II en 1980, plus récemment le pape Benoît XVI a visité ce qu’il appelait sa « patrie spirituelle ». Deux ans plus tard, en signe de sa grande estime pour le sanctuaire marial, il conféra à la ville la Rose d’Or.

Une visite à Altoetting devrait inclure une visite au Panorama de Jérusalem – un cyclorama monumental montrant la Crucifixion du Christ. Il ne faut pas manquer le Musée du Trésor et du Pèlerinage qui abrite la couronne nuptiale de la célèbre impératrice autrichienne « Sissi » qu’elle a offerte à la Madone d’Altötting. L’exposition de dioramas de l’association St. Mary’s présente 22 dioramas qui représentent l’histoire du pèlerinage à Altötting.

La ville de pèlerinage d’Altötting est située dans la belle région alpine de Haute-Bavière entre Munich, Passau et Salzbourg et à une courte distance du lac de Chiemsee avec le célèbre château de conte de fées, Herrenchiemsee.

La région autour d’Altötting peut être explorée à pied sur les nombreux itinéraires de pèlerinage comme le Chemin de Saint-Jacques ou à vélo sur le Benedict Trail, reliant les lieux où le pape em. Benoît XVI y a passé son enfance et sa jeunesse.

VOTRE INTERLOCUTEUR LOCAL

Office de Pèlerinage et de Tourisme

Kapellplatz 2a

84503 Altötting

E-Mail: touristinfo (at) altoetting.de

Phone: +49 (0)8671 5062-19

www.altoetting.de

TOP 5 DES SITES À ALTÖTTING

Chapelle de Grâce avec le sanctuaire, la Vierge Noire

Les origines de la Chapelle de la Grâce remontent au VIIe siècle. Les pèlerins recherchent la statue de la Vierge originaire de Bourgogne et arrivée à Altötting vers 1330. Au fil des siècles, la statue en bois, mesurant 66 cm de haut, a été assombrie par la fumée des bougies et est ainsi connue sous le nom de « Vierge noire ».

Basilique Sainte-Anne

Les rapports de deux guérisons miraculeuses en l’an 1489 marquent l’essor des pèlerinages à Altötting : deux jeunes enfants ont été sauvés par l’intercession de Mère Marie. Au cours des années suivantes, d’autres guérisons miraculeuses et des demandes satisfaites ont été signalées. Les images votives autour de la chapelle racontent tous ces miracles.

Église paroissiale collégiale

Au XIXe siècle, un moine capucin appelé frère Konrad a vécu pendant 41 ans comme portier du monastère des capucins. Il a été canonisé en 1943 et son sanctuaire reliquaire peut être visité dans l’église Brother Konrad.

Église Saint-Konrad

Précédé par le pape Pie VI en 1782 et le pape Jean-Paul II en 1980, plus récemment le pape Benoît XVI, né à Marktl, à deux pas d’Altötting, a visité ce qu’il appelait sa « patrie spirituelle ». Deux ans plus tard, en signe de sa grande estime pour le sanctuaire marial, il conféra à la ville la Rose d’Or.

Musées : Jérusalem Panorama crucifixion du Christ, Musée du Trésor et du Pèlerinage, exposition de dioramas à l’Altöttinger Marienwerk

Précédé par le pape Pie VI en 1782 et le pape Jean-Paul II en 1980, plus récemment le pape Benoît XVI, né à Marktl, à deux pas d’Altötting, a visité ce qu’il appelait sa « patrie spirituelle ». Deux ans plus tard, en signe de sa grande estime pour le sanctuaire marial, il conféra à la ville la Rose d’Or.

COMMENT ARRIVER?

BY PLANE

MUNICH AIRPORT

www.munich-airport.de

AÉROPORT DE SALZBOURG

www.salzburg-airport.com

BY TRAIN

Bonne connexion entre l'aéroport de Munich et Altötting

www.bahn.com

ALTÖTTING

O CORAÇÃO DA BAVARIA

Por mais de 1250 anos, esta cidade foi o centro espiritual da Baviera e por mais de 500 anos o local de peregrinação mais significativo na Alemanha na veneração da Virgem Maria. Todos os anos, mais de 1 milhão de peregrinos e visitantes são atraídos para a “Madona Negra”, uma estátua de madeira da Virgem Maria.

Em frente ao altar, os corações dos duques, reis e eleitores da Baviera são armazenados em urnas de prata ricamente decoradas como um sinal especial de seus laços profundos e leais com o Santuário Nacional da Baviera. Entre eles está o coração do “rei dos contos de fadas” Ludwig II. Devido aos fortes sentimentos que o povo bávaro e seus soberanos têm pelo santuário de “Nossa Senhora de Altötting”, a cidade foi apelidada de “Coração da Baviera”.

Precedido pelo Papa Pio VI em 1782 e pelo Papa João Paulo II em 1980, mais recentemente o Papa Bento XVI visitou o que chamou de sua “pátria espiritual”. Dois anos depois, como prova da sua grande estima pelo santuário mariano, conferiu à vila a Rosa de Ouro.

Uma visita a Altoetting deve incluir uma visita ao Panorama de Jerusalém – um ciclorama monumental que mostra a Crucificação de Cristo. Não deixe de visitar o Museu do Tesouro e Peregrinação, que abriga a coroa de noiva da famosa imperatriz austríaca “Sissi”, que ela doou à Madona de Altötting. A “Exposição de Dioramas” da St. Mary’s Association mostra 22 dioramas que representam a história da peregrinação em Altötting.

A cidade de peregrinação de Altötting está localizada na adorável região alpina da Alta Baviera entre Munique, Passau e Salzburgo e a uma curta distância do lago Chiemsee com o famoso castelo de conto de fadas Herrenchiemsee.

A região ao redor de Altötting pode ser explorada a pé nas inúmeras rotas de peregrinação como o Caminho de Santiago ou de bicicleta no Caminho de São Bento, ligando os lugares onde o Papa em. Bento XVI passou sua infância e juventude.

SEU CONTATO LOCAL

Posto de Turismo e Peregrinação

Kapellplatz 2a

84503 Altötting

E-Mail: touristinfo (at) altoetting.de

Phone: +49 (0)8671 5062-19

www.altoetting.de

5 PRINCIPAIS ATRAÇÕES EM ALTÖTTING

Capela da Graça com o santuário, a Madona Negra

As origens da Capela da Graça remontam ao século VII. Os peregrinos procuram a estátua de Nossa Senhora que é originária da Borgonha e chegou a Altötting por volta de 1330. Ao longo dos séculos a estátua de madeira, medindo 66 cm de altura, foi escurecida pela fumaça das velas e assim ficou conhecida como a “Madona Negra”.

Basílica de Santa Ana

Os relatos de duas curas milagrosas no ano de 1489 marcam o surgimento das peregrinações a Altötting: duas crianças pequenas foram salvas pela intercessão de Mãe Maria. Nos anos seguintes, outras curas milagrosas e pedidos atendidos foram relatados. As fotos votivas ao redor da Capela contam histórias de todos esses milagres.

Igreja Paroquial Colegiada

No século 19, um monge capuchinho chamado Irmão Konrad viveu por 41 anos como porteiro no mosteiro capuchinho. Foi canonizado em 1943 e seu santuário relicário pode ser visitado na Igreja do Irmão Konrad.

Igreja de São Konrad

Precedido pelo Papa Pio VI em 1782 e pelo Papa João Paulo II em 1980, mais recentemente o Papa Bento XVI, nascido em Marktl, a poucos passos de Altötting, visitou o que chamou de sua “pátria espiritual”. Dois anos depois, como prova da sua grande estima pelo santuário mariano, conferiu à vila a Rosa de Ouro.

Museus: Jerusalém Panorama crucificação de Cristo, Tesouro e Museu da Peregrinação, exposição de diorama no Altöttinger Marienwerk

Precedido pelo Papa Pio VI em 1782 e pelo Papa João Paulo II em 1980, mais recentemente o Papa Bento XVI, nascido em Marktl, a poucos passos de Altötting, visitou o que chamou de sua “pátria espiritual”. Dois anos depois, como prova da sua grande estima pelo santuário mariano, conferiu à vila a Rosa de Ouro.

COMO CHEGAR ATÉ AQUI?

BY PLANE

AEROPORTO DE MUNIQUE

www.munich-airport.de

AEROPORTO DE SALZBURGO

www.salzburg-airport.com

BY TRAIN

Boa conexão entre o aeroporto de Munique e Altötting

www.bahn.com